Nieuws

Druk op slachthuis en gemeente neemt verder toe.....

slachthuis

Reeds verschillende malen berichtten wij u over de ontwikkelingen rondom de stank- en geluidsoverlast door het slachthuis aan de Industrieweg die door een groeiend aantal inwoners van Geldrop-Mierlo ervaren wordt. Zoals al eerder aangegeven hebben een kleine 150 huishoudens, allen woonachtig in de stankcirkel van het slachthuis, zich verenigd in een buurtcomité. Eind juni heeft een afvaardiging hiervan een gesprek met de twee verantwoordelijke wethouders en enkele ambtenaren gehad en zijn er verschillende toezeggingen gedaan met name als het gaat om handhaving op afspraken die tenminste een bijdrage leveren aan het reduceren van de overlast.

Door de wethouders is aangegeven dat zij behoorlijk met de situatie in hun maag zaten en daardoor zijn zij voortvarend aan de slag gegaan om een aanvaardbare oplossing te bewerkstelligen.

Onvoldoende

Helaas is de afgelopen periode gebleken dat dit onvoldoende soelaas biedt. Het regent nog steeds klachten en het lijkt erop dat de bewindvoerders van het slachthuis zich nergens iets van aantrekken. Ook de DGG krijgt veel meldingen van ontoelaatbare overlast en vooral daarmee samenhangend de vraag “doe er nou toch eens iets aan!”

Ondanks de gedane toezeggingen voelt het buurtcomité zich bij lange na niet voldoende gehoord en serieus genomen door de gemeente en is aangedrongen op, opnieuw, een gesprek met de beide wethouders maar dan in bijzijn van de burgemeester. Dit gesprek heeft afgelopen dinsdag 23 augustus plaatsgevonden. De DGG was daarbij en heeft geconstateerd dat er inmiddels een beweging gaande is binnen het College èn de ambtelijke organisatie. Het dossier ‘slachthuis’ is aangemerkt als politiek gevoelig en binnen de organisatie is de gewenste alertheid aangekaart. Wat zeker zo belangrijk is, is dat het College dit dossier bestuurlijk naar zich toegetrokken heeft.

Eindelijk, zeggen we als DGG; een bedrijf dat zoveel overlast en de daarmee gepaard gaande opschudding teweegbrengt, hóórt ook door het College nauwlettend gevolgd en waar nodig bijgestuurd te worden.

Concrete afspraken

Een aantal concrete afspraken zijn inmiddels gemaakt;

  • Het College gaat in gesprek met de PALI-groep om te inventariseren of en in hoeverre deze bereid is om extra inspanningen c.q. investeringen te doen om de overlast te gaan beperken.
  • Het College heeft een gesprek ingepland met enerzijds de Omgevingsdienst en de GGD en anderzijds het buurtcomité om helderheid te verschaffen over de manier van meten en interpretatie van de resultaten. Ook de mogelijke gezondheidsrisico’s die ontstaan (nu of op termijn) worden, op aandringen van de DGG, op de agenda gezet.

Het mag duidelijk zijn dat we als DGG dit dossier nauwlettend blijven volgen en waar nodig onze kritische kanttekeningen zullen blijven ventileren binnen de gemeenteraad en/of naar het College toe.

Wordt vervolgd!