Nieuws

DGG wil een Actieplan Jongeren!

Ook voor jongeren moet het goed en prettig leven zijn in Geldrop-Mierlo. Met alleen goede scholen met degelijk onderwijs, fatsoenlijke fietspaden, sportclubs, etc. zijn we er niet. De DGG is van mening dat er voor jongeren meer activiteiten georganiseerd moeten worden. Niet vanuit de visie om problemen op te lossen en de jongeren van de straat te houden, maar met een positieve insteek: jongeren verdienen een volwaardige plek in Geldrop-Mierlo.

De afgelopen week is het eerste advies van de nieuwe Jongerenraad Geldrop-Mierlo verschenen. De titel van het advies is “Wat maakt Geldrop-Mierlo (nog) aantrekkelijker voor jongeren”. Daarnaast is er een evaluatierapport verschenen over het jongerenwerk dat de LEV-groep in opdracht van de gemeente verricht.

In haar advies geeft de Jongerenraad aan dat door de jongeren nadrukkelijk de behoefte is uitgesproken voor een plek waar jongeren samen kunnen komen in de vorm van een uitgaansgelegenheid. Zelf denkt de Jongerenraad dat als er een gelegenheid is, een soort jeugdcentrum, waar muziek gedraaid wordt, wat gedronken kan worden en wellicht een potje pool of tafelvoetbal gespeeld kan worden, dit erg in trek zou zijn. Een veilige plek om samen te komen in eigen dorp.

Het rapport over het jongerenwerk van de LEV groep laat dat zien wat de DGG al jaren betoogd. We geven als gemeente heel veel geld uit aan een relatief kleine groep jongeren die de ondersteuning van opbouwwerkers nodig hebben. Dit kan veel goedkoper en efficiënter. De gemeente staan nu voor een keuze om op dezelfde voet door te gaan of om het jongerenwerk weer in eigen hand te nemen. De DGG is grote voorstander van het laatste. Dit bespaart veel geld.

Het geld dat we hiermee overhouden kunnen we steken in de activiteiten waar de Jongerenraad om vraagt (Cultureel jongerenwerk). Culturele activiteiten toegesneden op de grote groep jongeren in onze gemeente die graag in eigen dorp samen komt. Een jongerencentrum in elke kern zoals die ook in de gemeenten om ons heen bestaan waar (live) muziek en jongerencultuur de boventoon voeren.

 

De DGG is voorstander van een balans tussen investeren in risicojongeren en cultureel jongerenwerk. De adviezen van de Jongerenraad sluiten nauw aan bij datgene dat de DGG voorstaat.

Naast het jongerenwerk, gericht op probleemgroepen, moet het cultureel jongerenwerk gestalte krijgen in onze gemeente. Doel moet zijn, dat jongeren met hulp van (al dan niet gemeentelijke) cultureel jongerenwerkers zichzelf organiseren en zelf activiteiten opzetten ter bevordering van de jongerencultuur in onze gemeente. Jongeren moeten zich thuis voelen. De veel geslaakte kreet dat er voor jongeren niets te doen is in onze gemeente, moet verdwijnen door een uitgebreid activiteitenpakket met een centrale huisvesting voor deze activiteiten in beide kernen. Als het aan de DGG ligt komen hiervoor snel concrete initiatieven.

Daarom roept de DGG het college op om voor de zomer te komen met een actieplan jongeren. Een actieplan waarin de adviezen van de Jongerenraad, de evaluatie van het jongerenwerk en het cultureel jongerenwerk met elkaar gekoppeld worden.

De DGG pleit ervoor om dit actieplan in samenwerking met de Jongerenraad op te stellen zodat hun adviezen geconcretiseerd worden. De DGG vindt het belangrijk dat snel actie plaatsvindt.

Voorkomen moet worden dat bureaucratie en regeldruk positieve jongerenactiviteiten in de kiem smoren, zoals dat de afgelopen jaren regelmatig is voorgekomen.

Op basis van het actieplan jongeren moeten dit jaar nog zichtbare maatregelen genomen worden om te komen tot een cultureel jongerencentrum in beide kernen. De locaties zijn beschikbaar nu het budget en de invulling nog! Positief jeugd- en jongerenbeleid moet herkenbaar worden in onze gemeente. Jongeren de ruimte bieden in de eigen gemeente.

Geldrop-Mierlo moet ook een plek met hart voor jongeren zijn.