Nieuws

DGG wil dat CliëntenPlatform Mimima haar mening geeft over Senzer

Drie organisaties - Werkplein Regio Helmond (een samenwerkingsverband van regionale sociale diensten van de gemeenten), Werkgeversplein Regio Helmond (initiatief van en voor werkgevers) en de Atlant Groep (arbeidsintegratie en sociale werkvoorziening) - zijn opgegaan in één nieuwe organisatie. Deze organisatie is Senzer, het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Geldrop-Mierlo is één van de deelnemers aan deze regeling.

De jaarlijkse voorbereiding van de begroting van Senzer start met het aanbieden van een kaderbrief, waarop de gemeenten een zienswijze kunnen geven. De behandeling van de kaderbrief 2020 staat helemaal in het teken van de 4 miljoen euro lagere rijksbijdrage voor de participatiewet in 2019 en volgende jaren. Het college van Burgemeester en Wethouders Heeft de zienswijze van Geldrop-Mierlo voorbereid deze was aan de orde in de commissie Samenleving van 12 februari.

De DGG gaat niet akkoord met de inhoud van deze zienswijze. Op de eerste plaats omdat het advies ontbreekt van het cliëntenplatform. De DGG wenst eerst kennis te nemen van het advies van het cliëntenplatform, alvorens dit stuk door te sturen naar de besluitvorming. Der DGG vindt het advies van dit platform zo belangrijk dat we eigenlijk niet zonder kunnen. Er is weliswaar een gemeenschappelijke cliëntenraad voor Senzer waarin alle gemeenten vertegenwoordigd zijn maar zoals er ook per gemeente een zienswijze ingediend wordt moet dat ook per cliëntenraad kunnen. Daarom wil de DGG eerst de zienswijze van de cliëntenraad van Geldrop-Mierlo vernemen voordat een beslissing genomen wordt.

De DGG is het ook niet eens met de toon van de zienswijze. Die is veel te mild is en zou dwingender moeten zijn.  Bijvoorbeeld in de zienswijze van het college op de kaderbrief van Senzer wordt, in de tweede alinea, gezegd dat de uitwerking van de plannen over de in de brief genoemde beleidslijnen te algemeen is  om er een oordeel over te vormen. Er wordt vanuit gegaan dat die gelegenheid later aan de orde komt, zo staat het er ook: er wordt vanuit gegaan; de DGG denkt dat dit harder gezegd mag worden en dat men er op staat dat dit bij de presentatie van het Ondernemingsplan aan de orde komt en dat daarin ook wordt aangegeven welke en hoe die activiteiten worden aangestuurd en gemonitord.

Verder wordt er verwacht dat de consequenties op de mutaties op directieniveau in het Ondernemingsplan worden meegenomen. Ook dit kan dwingender worden meegedeeld. Het kan niet zo zijn dat hier niets over wordt gezegd.

Verder is de DGG teleurgesteld over het feit dat er niets wordt gezegd over de toezegging dat Senzer bij de toeleiding naar werk haar focus voor Geldropse mensen zal leggen op Eindhoven en niet alleen op Helmond en haar achterland. De DGG vindt dat dit zeker in deze zienswijze uitdrukkelijk naar voren moet komen. Bij het “Wegnemen van belemmeringen tot toeleiding naar werk” wordt er gezegd dat “wij hier graag een duidelijk plan zien” met alles erop en eraan om de samenwerking binnen de keten te versterken. In plaats van “wij zien hier graag” een zin die meer dwingend over komt. Senzer moet zich voor wat betreft de toeleiding naar werk voor Geldropse mensen zicht alleen richten op de regio Eindhoven en niet op de regio Helmond. Hier willen we harde toezegging voor en willen we dit jaar nog resultaten zien. Het kan niet zo zijn dat Geldrop-Mierlo de gemeente blijft met de laagste uitstroom. Ook de werkzoenkende uit Geldrop-Mierlo hebben recht op een reële en passende ondersteuning bij het zoeken naar werk. De DGG kent voorbeelden genoeg van mensen uit Geldrop-Mierlo die van Senzer voorstellen kregen die onhaalbaar bleken omdat men niet eens op de werkplek achter Helmond kon komen. Het is voor mensen uit Geldrop-Mierlo die niet over eigen vervoer beschikken al haast onmogelijk om bij Senzer te komen.  Een dependance in Geldrop-Mierlo lijkt al haast een must om mensen uit onze gemeente goed te kunnen ondersteunen. Wat de DGG betreft mag dit allemaal aan de zienswijze worden toegevoegd!