Nieuws

DGG KOMT OP VOOR BEWONERS LAARSTRAAT.

Na jaren braak te hebben gelegen en langzaam te verpauperen ligt er eindelijk een voorstel voor bebouwing van het voormalige TOPA-terrein op de hoek Laarstraat - Bogardeind.

Een voorstel in de vorm van een bouwplan dat voorziet in een appartementencomplex van minimaal 27 woningen in een 4-tal bouwlagen en een half-ondergrondse parkeergarage. Een bouwplan wat, op zijn zachtst gezegd, sterke associaties oproept met bebouwing aan de Spaanse Costa’s aldus nagenoeg alle bewoners uit de directe omgeving van dit braakliggend terrein en daarmee in schril contrast (lees; totaal niet passend) met de monumentale uitstraling die, met name, de Laarstaat herbergt.

Maar er is meer aan de hand…. Realisatie van dit complex heeft rechtstreeks invloed op de vigerende molenbiotoop rondom Molen ’t Nupke. Een monument wat letterlijk volop in beweging is en waar we ons als DGG steeds hard voor hebben gemaakt en ook zullen blijven doen. De molenbiotoop is in het verleden vastgesteld om ervoor te zorgen dat er voldoende ‘doorgaande’ wind in de buurt van de molen is omdat de werking van de molen daar nu eenmaal afhankelijk van is. Bijkomend effect is dat de molen daarmee vanuit meerdere zijden ook goed zichtbaar is. De verschillende zichtlijnen vanuit het Centrum op de molen worden echter tenietgedaan door realisatie van dit plan. De DGG is daar zeker geen voorstander van.

Dat de bewoners zich naast de uitstraling van het beoogde plan ernstig zorgen maken over de leefbaarheid in hun directe omgeving is goed te begrijpen; de parkeerdruk in de Laarstraat en op het Bogardeind is al enorm gezien de aantrekkingskracht van het Ziekenhuis zowel voor personeel alsmede bezoekers. De voorziene parkeerkelder kan deze druk bij lange na niet opvangen is de stellige overtuiging van de omwonenden. Ook zijn de bewoners niet gerust op de verwachte lawaaioverlast door de plaatsing van een 27-tal warmtepompen op het platte dak. Een voorstel vanuit het College van B&W om hogere geluidswaarden vast te gaan stellen voor bedoeld plan helpt daar ook zeker niet bij.

Wat het voor de DGG extra onverteerbaar maakt is dat de bewoners zich niet gehoord voelen door de Gemeente. De Gemeente heeft, vooral op aandringen van de DGG, al in de vorige raadsperiode toegezegd alle belangrijke beslissingen vooraf te laten gaan van burgerparticipatie. Bewoners vooraf mee te laten denken en op die manier tot gedragen planvorming te komen.

Niets is echter minder waar in deze ‘case’. De DGG gaat dan ook aandringen bij het College (middels een aantal kritische vragen) om, alsnog, het begrip burgerparticipatie serieus te nemen en daarmee recht te doen aan de direct belanghebbenden rondom dit, nu reeds, beladen bouwproject.

De 1e stap is nu gezet door een aantal uiterst kritische vragen (schriftelijk) te stellen aan het College. Uit de antwoorden gaat blijken of het College alsnog de omwonenden tegemoet gaat komen of dat zij een andere richting kiest. De DGG gaat hier zorgvuldig op toezien en zal, indien nodig, het Collegevoorstel rondom dit bouwplan gaan agenderen binnen de Gemeenteraad om te bezien of het mogelijk is om alle partijen op één lijn te krijgen.