Nieuws

DGG-burgerpanel is voor meer inspraak bij projecten op belangrijke locaties en behoud van de karakteristieke waarde van het centrum van Geldrop.

Burgerpanel Juni

In juni 2020 werden er vragen over het project de Kersenhof in Geldrop voorgelegd aan het DGG-burgerpanel.  De gemeente Geldrop-Mierlo is volop in ontwikkeling waarbij op verschillende locaties (woning)bouwplannen worden gepresenteerd aan de raad. Dit wordt gedaan om het woningtekort binnen onze gemeente te verminderen. Een van deze nieuwe bouwplannen is het nieuwbouwplan voor appartementen Nieuwendijk Geldrop. Tegenover de Brigidakerk aan de Nieuwendijk in Geldrop komt een appartementengebouw met 4 verdiepingen, genaamd De Kersenhof.

Zijn de ontwerpers er in geslaagd zijn om in de stijl van de omliggende gebouwen te blijven?

Momenteel staan er 6 vooroorlogse woningen en commerciële panden. Die zijn gebouwd in de jaren twintig in de voor die tijd typerende baksteenstructuur met detaillering. Vroeger was dit de winkel van De Gruyter, tot voor kort was modewinkel Ter Horst van Geel erin gevestigd.

Het schetsplan voor de nieuwbouw ligt klaar. Het plan voldoet aan de extra door de gemeente voorgeschreven stedenbouwkundige en architectonische kwaliteitseisen. De panden die er nu staan vertegenwoordigen immers een bepaalde architectonische kwaliteit. Die kwaliteit komt ook naar voren in de geplande nieuwbouw. Het pand wordt tussen de 13 en 15 meter hoog. Het hoogste punt komt op de hoek met de Stationsstraat. Achter de appartementen komt een half verdiept parkeerdek, bereikbaar vanaf de Nieuwendijk. De verwachting is dat in mei/juni de sloopmelding zal worden gedaan en een concrete aanvraag om een omgevingsvergunning zal worden ingediend. In het gunstigste geval wordt nog dit jaar met de bouw gestart. Er komen naar verwachting zowel huur- als koopappartementen in het complex. In totaal circa 32. De commerciële ruimten verdwijnen. De woningen dragen naar de mening van de gemeente bij aan de leefbaarheid in het centrum van Geldrop.

Aan de leden van het DGG-burgerpanel is gevraagd om de gepubliceerde tekeningen van het plan de Kersenhof te bekijken. Met het ontwerp is getracht in de stijl van de omliggende bebouwing te blijven. Vervolgens is aan de leden van het burgerpanel gevraagd of de ontwerpers hierin geslaagd zijn. 22% van de leden van het burgerpanel geeft aan het moeilijk te vinden dit te beoordelen. 32% is van mening dat de ontwerpers er grotendeels of helemaal niet in geslaagd zijn om in de stijl van de omliggende gebouwen te blijven. 46% is van mening dat de ontwerpers er grotendeels in geslaagd zijn om in de stijl van de omliggende bebouwing te blijven.

Een aantal leden van het burgerpanel vindt het positief dat er nog iemand is die op die plek wil investeren zij zijn van mening dat het huidige plan doorgezet moet worden. De herontwikkeling naar woningen is een positieve impuls voor het centrum. Er worden wel opmerkingen gemaakt over de naamkeuze genoemd naar de achternaam van de ontwikkelaar maar deze naam hoort naar de mening van deze burgerpanelleden in Mierlo thuis. Men heeft liever dat een naam gezocht wordt met een historische relatie met Geldrop. Verder wordt er op gewezen dat goede isolatie moet worden toegepast om bezwaren tegen het luiden van de klokken en het wisselluiden te voorkomen.

Effect op winkelaanbod en parkeren

58% van het DGG-burgerpanel is het niet eens met de stelling dat verbouwing van dit stuk van de Nieuwendijk tot woningen meer kansen geeft aan het bestaande winkelaanbod omdat een deel van het historische winkelcentrum komt te vervallen. Ook is men van mening dat er een kans bestaat op verdere verschraling van het winkelaanbod.

67% van het DGG-burgerpanel is van mening dat de huidige winkelstrip een karakteristieke eigenschap voor het centrum van Geldrop heeft maar erg verwaarloosd is. Het omvormen van de panden naar woningen maakt het winkelcentrum kleiner en dat komt het centrum ten goede.

65% van het burgerpanel is het eens met de stelling het verbouwen van de winkelstrip tot woningen gaat ervoor zorgen dat er meer parkeerproblemen binnen het centrum ontstaan. 

Er worden door een aantal leden opmerkingen gemaakt over het feit dat aan deze kant van de Heuvel de uitstraling een visitekaartje is van Geldrop en dat dat belangrijk is. Naar de mening van de ze burgerpanelleden bereik je dat eerder door het voor liggende plan dan door het weer opnieuw een winkelfunctie te geven.

Vermindering woningtekort

69% van het DGG-burgerpanel is van mening dat de gemeente Geldrop-Mierlo moet toestaan dat de projectontwikkelaar deze winkelstrip sloopt en een appartementencomplex bouwt. Het verbouwen van deze winkelstrip tot woningen gaat ervoor zorgen dat het woningtekort binnen de gemeente wordt verminderd.

Door een groot aantal leden van het burgerpanel wordt aangegeven dat hier betaalbare woningen gerealiseerd moeten gaan worden zodat ook de jongeren een kans krijgen om in het centrum te wonen. Daarnaast zouden betaalbare huurappartementen voor ouderen de aandacht moete hebben omdat voorzieningen zoals winkels, ziekenhuis, supermarkt in de buurt zijn.

Karakteristieke waarde voor het centrum van Geldrop

60% van het burgerpanel is van mening dat de huidige winkelstrip een karakteristieke eigenschap heeft voor het centrum van Geldrop, met name het pand, aan de linkerkant waar oorspronkelijk De Gruijter gehuisvest was, is een toegevoegde waarde voor de winkelstrip en moet worden behouden in het nieuwe plan.

Veel leden van het burgerpanel geven aan dat er in het centrum niet weer dezelfde fout gemaakt moet worden. Het gebouw van de bibliotheek wordt hierbij als voorbeeld aangehaald. Men geeft aan dat de hele strip gerestaureerd zou moeten worden waarbij de karakteristieke stijl zo ver als mogelijk is behouden.

Een andere optie zou volgens velen zijn het verbouwen tot woningen, maar dan meer in de stijl zoals dat in de Heggestraat en de dr. Koch straat is gebeurd. Ook wordt gewezen op het een grotere verband. Rondom de gehele kerk zou er feitelijk een samenhangend structuur moeten komen.

Dit markante punt in het centrum, tegenover de hoofdingang van de prachtige kerk, het icoon van het dorp, moet onderdeel uitmaken van een aantrekkelijke toegangspoort naar het centrum. De herontwikkeling van de Rabobank tot appartementen is een optische parel geworden. Juist door de klassieke stijl van bouwen en gebruik van materialen integreert dit gebouw direct op die plaats. In deze stijl zou ook de Kersenhof moeten worden gebouwd. Zorg dat de nieuw te bouwen gebouwen een rijke uitstraling hebben. Gebouwen worden voor 100 jaar gebouwd, dus laat de uitstraling van dit centrum niet wederom bepaald worden door een minimalistisch uitziend gebouw.

Het gebouw zou een meer passende architectonische vormgeving moeten hebben meer in overeenstemming met de karakteristieke centrumlocatie (met de St. Brigidakerk, uit de 19e eeuw en de Stationsstraat uit de 20-er jaren en de pas gerealiseerde appartementen in het voormalige RABO-bankgebouw) het pand heeft nu te grote strakke raampartijen. Breek deze met de toepassing van bijvoorbeeld Franse balkons en afwisseling gevel stenen.

Inspraak bij bouwplannen op belangrijke locaties.

Slechts 5% van het DGG-burgerpanel geeft aan dat zij weten hoe het proces van de ontwikkeling van een dergelijk bouwplan werk en kan zich daarin vinden. 21% van het burgerpanel vertrouwt erop dat de gemeente de juiste besluiten neemt als het om herontwikkeling van belangrijke locaties gaat. 31% van het DGG-burgerpanel is er zich niet helemaal zeker van dat de gemeente de juiste besluiten neemt als het om herontwikkeling van belangrijke locaties gaat.

56% van het burgerpanel is van mening dat burgers op voorhand geïnformeerd moeten worden als het om belangrijke locaties gaat zoals locaties in het centrum. 37% geeft daarbij aan dat zij van mening zijn dat het centrum van alle inwoners is en dat inwoners daarom voorafgaand aan een mogelijk ontwerp hun mening moeten kunnen geven. 51% is van mening dat de gemeente, in ieder geval, de direct omwonenden moet betrekken voorafgaand aan besluitvorming c.q. opdrachtverstrekking

Er worden veel opmerkingen gemaakt over de wijze waarop de inspraak bij het plan Kersenhof is verlopen. Men had liever gezien dat er keuzevarianten voorgelegd waren aan de inwoners. Laat omwonende, belanghebbende en bewoners van Geldrop hun mening geven en ga niet uit van al vaststaande plannen. Een aantal leden van het burgerpanel vraagt zich af waar de prioriteit van het gemeentebestuur ligt; bij inspraak voor de inwoners of bij de belangen van de projectontwikkelaars?