Nieuws

DGG dient amendement in om toekomstperspectief centrum van Geldrop voor kennisgeving aan te nemen.

centrum

Biedt mooie kansen

In de gemeenteraad was het aan de orde. Het toekomstperspectief geeft ruimtelijk- en functioneel richting aan de toekomstige bouwopgave in het centrum van Geldrop. Het voorstel is in de vergadering van de commissie Ruimte van 22 november 2021 besproken en naar aanleiding van deze bespreking werd er een gewijzigd raadsvoorstel voorgelegd.

Aan de raad werd gevraagd om in te stemmen met het toekomstperspectief. Dat vond de DGG te voorbarig. Vandaar dat de DGG voorgesteld heeft het beslispunt te veranderen in: “het toekomstperspectief voor het centrum van Geldrop” voor kennisgeving aan te nemen.

Als DGG willen we graag helder hebben waar we over besluiten en naar onze mening ontbreekt het in het perspectief aan expliciete besluitvorming. Vandaar ook al gelijk de vraag aan het College of het mogelijk is om daar een overzicht van aan te reiken.

Voorliggend perspectief biedt zeker een aantal mooie kansen die wij van harte onderschrijven. Zoals de doorkijklijnen die in combinatie met de voorgestelde vergroening een goede basis vormen voor de transformatie naar een verblijfscentrum en een autovrij Horecaplein als een niet te missen kans om de gastvrijheid te versterken. Wat de DGG betreft wordt de horecafunctie van het centrum dan ook verder uitgebreid naar het Heuvelplein.

Kanttekeningen

Toch had de DGG ook een aantal kanttekeningen. Het daadwerkelijk compacter maken van het winkelgebied ziet de DGG onvoldoende terug in het voorliggende perspectief. Compacter maken is voor de DGG de concentratie rondom Heuvel-en Marktplein van, met name de winkel- en horecafunctie.

Ook mist de DGG een duidelijke keuze voor het centrum als verblijfsgebied. Wat de DGG betreft horen de voorzieningen daarop afgestemd te worden. De economische structuur van het centrum wordt hier mede door versterkt. Dat kun je ook concreet maken. Niet door winkels uit de overige wijken te stimuleren naar het centrum te komen. Welke winkels zijn dat überhaupt? De winkels uit het winkelcentrum Coevering die van levensbelang zijn voor de leefbaarheid van de Coevering? Voor het overige zijn er nauwelijks winkels meer in de wijken. De DGG vindt het belangrijk dat er op een aantal plaatsen, verspreid in de verschillende wijken, supermarkten zijn. De twee supermarkten in het centrum zijn voldoende om het centrum aantrekkelijk te maken. Wij zien natuurlijk ook wel dat de boodschappenfunctie van het centrum noodzakelijk is maar dat wordt, wat de DGG betreft, niet de belangrijkste functie.

Natuurlijk moet er ook ruimte zijn om het parkeerbeleid te optimaliseren. Wat de DGG betreft faciliteren we langparkeerders met voldoende en gratis parkeerruimte aan de buitenring van Centrum Geldrop, en in het centrum geldt de 1e 2uur gratis parkeren en na die 2 uur betaald parkeren.

Wat volgens de DGG ook te veel onderbelicht blijft in het beschreven perspectief is ruimte in het centrum voor kleinschalige, maar ook voor grotere evenementen en activiteiten. Die leveren immers een grote bijdrage aan de levendigheid van een verblijfscentrum.

Daarnaast vraagt de DGG om in het voorliggende perspectief sterker in te zetten op de voetgangers- en fietsersvoorzieningen. Een voorbeeld zou uitbreiding van de bewaakte fietsenstalling kunnen zijn. Maar ook meer, en vooral veiligere, oversteekplaatsen van en naar het prachtige gebied rondom het kasteel. Onbekommerd kunnen hoppen tussen de bruisende kern en het rustieke parkgebied wordt de norm als het aan de DGG ligt.

En dan is daar natuurlijk ook nog de zak geld, gekoppeld aan de woningbouwimpuls. Vooral bedoeld om woningbouw financieel aantrekkelijk te maken daar waar onevenredige investeringen anders noodzakelijk zijn. De DGG kan zich voorstellen dat er likkebaardend naar deze pot gekeken wordt maar wij willen benadrukken dat inzet van die gelden niet mag leiden tot hogere lasten van de overige inwoners van onze gemeente. Met andere woorden, wij zijn vóór investeren in voorzieningen vanuit de woningbouwimpuls maar tegen onderhoud en exploitatie van die voorzieningen uit de algemene middelen. 

Amendement

Daarom heeft de DGG samen met D66 en de VVD een amendement ingediend om toekomstperspectief centrum van Geldrop voor kennisgeving aan te nemen.

Tijdens de behandeling van het toekomstperspectief centrum Geldrop werd door het college aangegeven dat het toekomstperspectief meer gezien moet worden als een houtskoolschets van de ontwikkelingsmogelijkheden. Een van de genoemde ontwikkelingsmogelijkheden is ondergronds parkeren op de Bezorgershof. Dit vinden wij een ongewenste situatie omdat ondergrondse parkeerplaatsen op deze locatie leiden tot hogere prijzen voor de te bouwen woningen en omdat de aanleg van een parkeerkelder aan de Bezorgershof zal leiden tot meer verkeersbewegingen in de Langstraat. Ook het laden en lossen van de winkels zal meer vanuit de Langstraat gaan gebeuren, hetgeen tot meer verkeersonveilige situaties zal leiden.