Nieuws

De meerderheid van het DGG-burgerpanel is voor meer handhaving en stevige boetes om de overlast van PMD-zakken aan te pakken.

pmd-zakken

Resultaten DGG-Burgerpanel juli 200

In juli 2020 werden er aan het DGG-burgerpanel vragen gesteld over het feit dat er steeds meer inwoners klagen over overlast van PMD-zakken die te vroeg aan de straat gezet worden.

PMD (plastic, metaal en drankkartons) zakken worden gratis aangeboden door verschillende winkelketens en hiermee kunnen de inwoners van Geldrop-Mierlo afval gescheiden gratis aanbieden door de zakken gevuld op de daarvoor aangegeven dagen op te hangen aan de kroonringen of langs de straat te zetten.

Het komt steeds vaker voor dat mensen hun afval op de verkeerde dagen aan de straat zetten. Of dat er zakken buitengezet worden die overvol zijn. Er wordt ook ander afval op straat gezet, zoals vuilniszakken en grofvuil.

De DGG krijgt veel klachten over PMD-zakken

Dit alles zorgt voor veel overlast. Het afval waait weg, dieren trekken de zakken ’s nachts open, het gaat stinken en het zorgt voor een onfrisse omgeving. Ondergrondse containers, glasbakken in de verschillende wijken en kledinginzameling-containers lijken vaak het verzamelpunt van deze overlast. De DGG krijgt hierover veel klachten.

De DGG is op zoek naar oplossingen voor dit probleem. Daarom is aan het burgerpanel gevraagd hoe zij deze situatie ervaart en welke mogelijke oplossingen de leden van het burgerpanel zien.

Overlast?

Als eerste is gevraagd of de leden van het DGG-burgerpanel zelf in hun woonomgeving overlast ondervinden van PMD-zakken of ander afval dat te vroeg aan de straat gezet wordt. 58,5% van het DGG-burgerpanel ervaart overlast van te vroeg aan de straat gezet afval. 46,3% geeft aan dat het hierbij gaat om PMD-zakken en 12,2% geeft aan dat zij naast overlast van PMD-zakken ook overlast ervaart van overvolle ondergrondse containers, glasbakken en kleding containers. 41,5% van de leden van het DGG-burgerpanel geeft aan dat zijn geen overlast ondervinden van PMD-zakken of ander afval dat te vroeg aan de straat is gezet.

Oplossingen?

De huidige manier van afval inzamelen in Geldrop-Mierlo is gericht op het door inwoners gescheiden aanleveren van afval (DIFTAR) Op die manier wordt door de inwoners een flinke bijdrage geleverd aan duurzaam hergebruik van reststoffen. Dit vraagt wel dat de inwoners zich houden aan de regels die voor de inzameling gelden.

87,8% van de leden van het burgerpanel is van mening dat er altijd wel wat inwoners zijn die zich niet aan de regels houden maar dit een minderheid is. 63,4% van het panel is van mening dat als er meer voorlichting over de regels rond de inzameling gegeven worden en er aandacht komt voor het probleem van de te vroeg buitengezette zakken het probleem vanzelf minder wordt. 68,2% is van mening dat als de gemeente streng zou handhaven er geen overlast meer zou zijn.

56,1% van het burgerpanel denkt dat de overlast minder zou zijn als er niet meer per zak hoeft te worden betaald maar dat er een vast bedrag per jaar voor afval gerekend zou worden. 27,5% van het burgerpanel denkt dat de overlast minder zou zijn als het afval niet meer gescheiden opgehaald zou worden.

Het burgerpanel is verdeeld over de stelling dat als de gemeente voldoende capaciteit in ondergrondse containers, glasbakken en kledingcontainers zou aanbieden er geen overlast zou zijn. De helft van het panel ziet dat als een oplossing, de andere helft niet.

Tenslotte is gevraagd hoe de leden van het DGG-burgerpanel het probleem zouden aanpakken als zij het voor het zeggen zouden hebben. 53,7% van de leden van het burgerpanel geeft aan dat zij de probleemgebieden in onze gemeente zouden identificeren en daar gericht toezicht houden en handhaven. 29,3% ziet oplossingen in het anders inzamelen van het afval in de gemeente. 9,8% van het panel zou inzetten op gerichte voorlichting in de probleemgebieden. 7,2% ziet diverse andere oplossingen.

Stevige handhaving!

Door de meeste (53,7%) leden van het DGG-burgerpanel wordt aangegeven dat de gemeente streng zou moeten controleren. Op deze wijze zou de handhaving iets doen voor de bevolking in plaats van alleen maar de gemeentekas spekken door parkeerbonnen uit te schrijven. Het duurt het veel te lang voor dat de gemeente, wijkagent of handhaving in actie komt. Alleen toezicht helpt in de ogen van deze leden van het burgerpanel niet, er moeten ook stevige bekeuringen uitgedeeld worden.

Sommige leden van het burgerpanel geven aan dat zij zelf al actie ondernemen. “Bij elk incident ga ik voortaan zelf op de ""dader"" af en jawel ik krijg wel eens woorden maar de overlast is nu wel minder”.

Anders inzamelen

Er wordt door een aantal leden (29,3%) aangegeven dat de plekken voor inzameling verbeterd zouden kunnen worden om de overlast te verminderen. Als er per straat of wijk een plek zou worden aangewezen waar het afval neergezet kan worden dan kan door het kiezen van een goede plek de overlast beperkt worden.

Ook worden door een aantal leden van het burgerpanel voorstellen gedaan om anders te gaan inzamelen. Veel reacties geven aan dat wat hen betreft alle kroonringen verwijderd mogen worden en dat er een container voor plastic en papier bij mag komen om de inzameling gemakkelijker te maken en de overlast te beperken. Ook wordt een inzamelpunt per wijk genoemd waar je dan de hele week met de gemeentepas afval kan inleveren.

Een aantal leden van het burgerpanel geeft aan dat in hun ogen de problemen opgelost zouden zijn als we geen afval meer gescheiden zouden inzamelen maar dat de afvalscheiding tijdens de verwerking zou moeten plaatsvinden. In Geldrop-Mierlo zouden we dan weer terug kunnen naar een vast bedrag per jaar.

Aandacht en voorlichting

9,8% van de leden van het burgerpanel zoekt de oplossing in meer aandacht voor de problematiek en betere voorlichting over de afvalinzameling. Een aantal leden pleit voor de herintroductie van de papieren afvalkalender in goed leesbare vorm. Met de Cure-App werkt het ook maar deze is volgens deze burgerpanelleden voor veel mensen niet goed te gebruiken.

Anderen hebben het idee om iedere week een schokkende foto in de huis-aan-huis bladen te plaatsen met duidelijke vermelding van waar de troep gevonden is. Daarnaast zouden probleemgebieden geselecteerd moeten worden en daar zouden flyers verspreidt moeten worden. Dit alles om de mensen beter bewust maken van de overlast. Zij hopen dat dat een mentaliteitsverandering op gang brengt.