Nieuws

DGG-burgerpanel verdeeld over nut en noodzaak woningbouwimpuls. Behoud dorpse karakter van centrum Geldrop belangrijk.

Burgerpanel

Behoud dorpse karakter van centrum Geldrop belangrijk.

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een subsidie toegekend gekregen van 7 miljoen euro in het kader van de woningbouwimpuls. De woningbouw impuls is een landelijke regeling.

Het kabinet heeft als doel om jaarlijks circa 75.000 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad om hiermee de woningnood tegemoet te komen. Dit proces staat beter bekend als de Woningbouwimpuls en streeft naar betaalbare woningen voor iedereen. In het bijzonder voor starters en inwoners met een laag- en middeninkomen.

Om als gemeente in aanmerking te komen voor de Woningbouwimpuls zijn er voorwaarden vastgesteld. De gemeente moet minimaal 500 woningen toevoegen aan de gemeente. Het gaat om projecten die normaal gespreken niet haalbaar zijn omdat de projecten verliesgevend zijn. Het verlies mag voor 50% gedekt worden uit de subsidie en de rest moet de gemeente zelf bijleggen. Voor de bouw van de woningen moet over drie jaar de eerste schop de grond in en de laatste woningen moeten binnen zeven jaar worden opgeleverd.

De gemeente Geldrop-Mierlo is ambitieus en wil meer dan 500 woningen realiseren om de woningnood in de gemeente te verminderen. Zo zullen er circa 800 woningen worden gebouwd in het gebied in en rond het centrum van Geldrop. In het project zijn tevens kosten voor infrastructuur opgenomen zoals de aanleg van wegen, ondergrondse parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen. Omdat de gemeente zelf ook 7 miljoen moet investeren en het nog niet bekend is wat de exploitatiekosten op termijn zullen zijn is er naarst de kansen die het project biedt of een behoorlijk aantal risico’s aan he project verbonden.

Burgerpanel bekend met Woningbouwimpuls. Meningen verdeeld over nut en noodzaak.

87% van de leden van het burgerpanel is bekend met de woningbouwimpuls. Van de mensen die de woningbouwimpuls kunnen geeft driekwart aan ook te weten wat het inhoudt en een kwart zegt het begrip wel te kennen maar niet exact te weten wat het inhoudt.

33% van het DGG-burgerpanel ziet de woningbouwimpuls als een uitgelezen kans om de omgeving in en om het centrum van Geldrop die in aanmerking komen flink aan te pakken en daarmee een eigentijdse uitstraling te geven.        11% van het DGG-burgerpanel ziet wel mogelijkheden om 800 woningen extra in het centrum van Geldrop te realiseren. 27% is van mening dat dit een grote kans is voor onze gemeente.

24% van het DGG-burgerpanel zegt verrast te zijn door het aantal extra woningen in het centrum. Waarbij 10% zich afvraagt waar deze plannen opeens vandaan komen. 14% vindt het niet realistisch om over 3 jaar al te kunnen starten en dan 7 jaar later alle 800 woningen opgeleverd te hebben. 8% van het burgerpanel is van mening dat dit veel te hoog gegrepen is voor onze gemeente.

Uit de gemaakte opmerkingen blijkt dat dit deel van het DGG-burgerpanel zich afvraagt hoeveel waarde er wordt gehecht aan de herkenbaarheid van het dorp Geldrop. Beter zou het volgens hen zou het beter zijn om het schaarse dorpskarakter te bewaren en niet nog meer te vervangen door woontorens. Ook uitsluitend goedkope woningen in het centrum lijkt deze groep geen goed idee.

Behoudt dorpse karakter van centrum Geldrop belangrijk voor burgerpanel

Op de vraag wat voor soort woningen zijn er nodig zijn in het centrum van Geldrop wordt verschillend gereageerd. 42% is voorstander van hoogbouw (appartementen) met parkeerkelder eronder per blok of een gezamenlijke centrale ondergrondse parkeergarage. 39% van de leden van het DGG-burgerpanel is voorstander van laagbouw (rijtjeswoningen en/of geschakeld) met bovengrondse parkeervoorzieningen of parkeren op eigen terrein. 19% van e leden van het burgerpanel is voor een mix van hoogbouw en laagbouw.

De meeste leden van het burgerpanel zijn van mening dat er gebouwd moet worden naar de behoefte van de toekomst. Dit betekent veelal kleinere units die binnen de sociale huurgrens vallen en vooral ook "seniorenproof" zijn om doorstroming te bevorderen. Het centrum wordt dan levendiger en aantrekkelijker. Oudere dorpsgenoten zullen elkaar ook overdag in het centrum ontmoeten. Dit betekent maximaal drie bouwlagen. Laat de hoogbouw over aan de binnensteden van grotere steden niet hier in het dorp!

Naar de mening van veel burgerpanelleden zou dit moeten leiden tot een mix van sociale huurwoningen en woningen die wat duurder zijn.  Maar wel betaalbaar. “Dus niet alleen flatjes van 60 vierkante meter voor 3 ton.” Zo stellen een aantal leden van het DGG-burgerpanel.

Ook hier komt het dorpse karakter terug. Een lid van het burgerpanel vat het als volgt samen “Let op dat ons dorpse karakter behouden blijft! De nieuwste twee appartementencomplexen op het Bogaardeind en het complex tegenover de Brigidakerk zijn eigenlijk niet mooi genoeg qua ontwerp, te hoog en last but not least ook nog te duur voor de meeste starters...” Uit hun reacties blijkt dat veel leden van het burgerpanel deze uitspraak ondersteunen.

DGG-burgerpanel verdeeld over de inzet van reserves voor woningbouwimpuls

De gemeente heeft 7 miljoen euro subsidie toegekend gekregen wat betekent dat de gemeente zelf ook 7 miljoen euro moet investeren. 27% van het DGG-burgerpanel is van mening dat het belangrijk genoeg is dat er woningen beschikbaar komen voor de genoemde starters en senioren maar dat de reserves van de gemeente hiervoor alleen aangewend mogen worden als de tekorten in het Sociaal Domein evenredig teruglopen. Sommige leden van het DGG-burgerpanel zijn van mening dat de tekorten in het sociale domein niet afgezet mogen worden tegen het bouwen van zeer nodige woningen. Geld kan ook vrijgemaakt worden door te bezuinigen op externe organisaties en op al die “gemaakte” baantjes als buurtcoaches en cultuurverkenners.

19% van het DGG-burgerpanel vindt het belangrijk dat er genoeg woningen beschikbaar komen voor de starters en senioren en daar mogen de reserves van de gemeente voor ingezet worden.

16% van het burgerpanel vindt dat er geen reserves ingezet moeten worden, geen geld uitgeven dat je niet hebt. Een aantal leden van het DGG-burgerpanel geeft aan dat de gemeente de regie moet houden. De gemeente werkt volgens hen steeds met projectontwikkelaars waardoor de gemeente geen enkel handvat heeft om het zelf te organiseren. “Je uitleveren aan projectontwikkelaars betekent dat daar de gelden naar toestromen.”, aldus deze burgerpanelleden.

Waar wel en waar niet bouwen in en rond het centrum van Geldrop

Aan de leden van het burgerpanel is gevraagd om een top vijf te maken van locaties die aangepakt zouden moeten worden in het kader van de woningbouwimpuls. 43% van het burgerpanel geeft aan dat de omgeving van het oude postkantoor in het centrum aangepakt zou moeten worden.  35% vindt dat de omgeving van de Gamma verbetert zou moeten worden. 27% van het DGG-burgerpanel wil dat het gebied Centrum West (tussen de Heggestraat, Parallelweg, en Stationsstraat) ontwikkeld moet worden. 22% is voor de verbetering van Borgardeind en 11% vindt dat de Bezorgershof in het centrum een facelift moet hebben. Ook de braakliggende hoek Borgardeind-Laarstraat wordt door 11% van het burgerpanel genoemd.

Verder worden onder anderen genoemd: de bibliotheek omvormen naar wonen, leegstaande winkels in het centrum omzetten naar wonen, braakliggende hoek Sluisstraat-Dommeldalseweg, Cultureel centrum Hofdael omvormen naar wonen, Bouwen op de AH en Nettorama supermarkten en tussen Geldrop en Mierlo aan de Geldropseweg.

Een belangrijk deel van het Burgerpanel geeft aan dat er een aantal locaties zijn die niet opnieuw bebouwd hoeven te worden maar die wel omgezet kunnen worden naar de bestemming wonen. Gebouwen die langer leegstaan en of geen duidelijk doel dienen kunnen dan omgebouwd worden naar woonruimte. Door verschillende leden van het burgerpanel wordt Cultureel centrum Hofdael als voorbeeld genoemd.  Volgens deze leden van het burgerpanel kunnen veel mogelijke activiteiten als niet uitgevoerd worden omdat Hofdael omringd wordt door (o.a. over geluid klagende) omwoners en kan daarom kan het beter omgebouwd worden tot woonunits.

Naast de vraag welke locaties aangepakt zouden moeten worden is ook gevraagd welke locaties in en rond het centrum van Geldrop gevrijwaard zouden moeten worden van woning bouw.  41% van de leden van het DGG-burgerpanel geeft aan dat het kasteel en het gebied daarom heen niet bebouwd mag worden. 22% vindt dat het gebied langs de Dommel groen moet blijven. Zeker geen vervanging van groen voor woningen.  8% is van mening dat de het plein de Heuvel behouden moet blijven.

Verder worden onder anderen genoemd: Bleekvelden, Langstraat, Korte Kerkstraat, Stationsstraat, H. Brigida Kerk en de Bezorgershof.