Nieuws

Reactie DGG op de Meerjaren Programma Begroting 2022 – 2025

dgg begroting

Geen distributiecentra in Nuenen

De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken die gelooft in het eigen kunnen van haar inwoners om, zelf of samen, structureel het optimale te bereiken. Dan ontstaat er een klimaat waarin zaken tot bloei komen en waarin mensen vooruit kunnen. Geldrop-Mierlo is dan een prettige leef- en werkgemeente waar mensen graag wonen en waar een sfeer heerst die mensen stimuleert om samen van Geldrop-Mierlo een leefbare gemeente te maken, die bruist van positieve energie en waarin inwoners samen vraagstukken aanpakken en oplossen.

We moeten oog houden op de actuele problemen waar onze inwoners mee te maken hebben denk daarbij aan de dreigende vestiging van de distributiecentra in Nuenen waar we als DGG mordicus op tegen zijn en denk aan de alsmaar stijgende energieprijzen waar de inwoners met de laagste inkomens zeker onze steun nodig gaan hebben de komende maanden.

Wijkontwikkeling versnellen!

Goede voorzieningen in de wijken blijven voor de DGG een topprioriteit. Winkels, wijkcentra en voorzieningen in wijken moeten actief behouden èn verbeterd worden. Als er gemeentelijk beleid is dat dit in de weg staat dan moeten we dit snel aanpassen.

Dit geldt ook voor de bouw van de nieuwe school in de Skandia. Als het aan de DGG ligt wordt er geen school gebouwd maar een wijkcentrum waarin ook lesgegeven kan worden. Een wijkcentrum waar de wijkvereniging haar activiteiten kan organiseren en een eigen plek heeft, waar onderwijs gegeven wordt en waar medische en sociale voorzieningen voor de wijk een plek hebben. En als kers op de taart worden er gelijktijdig ouderenwoningen gerealiseerd waar de wijk zo’n behoefte aan heeft. Tot nu toe zien we geen beweging in die richting en wordt er niet out of the box gedacht. Als we niet oppassen bouwen we weer een gewone school en kan de wijk weer jaren wachten op haar voorzieningen.

Het opstellen van de wijkontwikkelingsplannen gaat in de ogen van de DGG veel te traag. Op dit moment zijn er pas een paar wijken aan de beurt geweest en de signalen die we ontvangen wijzen erop dat het nog jaren gaat duren voordat er voor alle wijken een plan gemaakt is. Daarom willen we op dit vlak nog steeds een twee sporen beleid. We moeten nu een tweede spoor openen om in elke wijk het laaghangend fruit te plukken en echt iets voor de inwoners te betekenen. Of het nu gaat over de overlast van zwerfvuil, het organiseren van activiteiten, buurtpreventie of hondenpoep, er leven ideeën genoeg onder de inwoners om voor hun wijk zaken op te lossen. Hier ligt een belangrijke taak voor de gebiedsregisseurs. Zij moeten, zolang er geen wijkontwikkelingsplan is, de wijk in gaan en met de inwoners deze vraagstukken oplossen. De kleine ergernissen aanpakken en initiatieven mee aanwakkeren. De buurtregisseurs hebben de draad al goed opgepakt in de wijken, maar nu nog actief projecten initiëren en ondersteunen.

Betaalbaar wonen in Geldrop-Mierlo

De DGG hecht veel waarde aan betaalbaar wonen in onze gemeente voor iedereen. DGG wil een kwalitatief woningbouwprogramma gebaseerd op de woonbehoeftes van de inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen huur- of koopwoningen. Er moeten voldoende starters- en seniorenwoningen gebouwd worden. Ook voor eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens is voldoende aanbod noodzakelijk. Nu onze gemeente een subsidie heeft gekregen in het kader van de woningbouwimpuls, zijn deze uitgangspunten gemakkelijker te realiseren, maar dat vergt wel, dat we kritisch blijven op de projecten waaraan we de subsidie besteden. Stedenbouwkundige hoogstandjes moeten de bouw van duurzame goede en betaalbare woningen voor alle groepen in de bevolking niet in de weg staan.

Sociaal domein onder controle krijgen.

Het sociaal domein is nog steeds doorslaggevend in de begroting en blijft de komende jaren één van de belangrijkste aandachtspunten als het gaat om de financiële gezondheid van onze gemeente. Zonder het tekort op het sociaal domein hebben we een gezonde financiële huishouding. We hebben onszelf een taak opgelegd om in het sociaal domein een bezuiniging te realiseren, vooralsnog zonder verlies van kwaliteit. Hier moeten we de komende jaren veel energie in stoppen. De DGG heeft het vertrouwen dat we met de Taskforce Sociaal Domein de juiste stappen zetten om de doelstelling te halen. Echter we zien wel dat de doelstellingen onder druk staan dus een nauwlettend oog hierop zal de komende jaren noodzakelijk zijn. Bovendien moeten we afwachten wat de kabinetsformatie in Den Haag voor positieve dan wel negatieve effecten zal hebben.

Capaciteit van de gemeentelijke organisatie is niet toereikend?

Ondanks het feit dat we in de afgelopen jaren de gemeentelijke organisatie hebben uitgebreid, blijven we telkens bij belangrijke dossiers horen dat er een capaciteitsprobleem is. We kunnen alles wel financieel begroten maar als we geen mensen hebben om het uit te voeren dat is het niet meer dan een papieren tijger. Daarom pleiten we er al langer voor om in de begroting niet alleen een financiële planning maar ook een capaciteitsplanning op te nemen. Dat zorgt voor meer transparantie.

We zien nu een eerste aanzet voor een dergelijke planning maar dit is in onze ogen nog lang niet voldoende. De capaciteitsbegroting moet veel nauwkeuriger. We willen niet meer horen dat projecten en beldiesstukken vertraagd zin als gevolg van capaciteitsgebrek of omdat een enkele ambtenaar even met vakantie was.

Afval

Op het gebied van afval hebben we de afgelopen jaren veel avonturen beleefd. Wat de DGG betreft blijft kostenneutrale afvalinzameling en verwerking het uitgangspunt. Kosten voor de inwoners mogen niet langer sterk oplopen. Dit betekent echter ook dat er weer heel veel werk aan de winkel is.

Wij zijn van mening dat CURE aan de basis moet blijven en die basis ligt wat ons betreft bij het ophalen van afval. Zeker niet het verwerken daarvan. Wij pleiten ervoor om verwerking van afval aan de markt over te laten. Laten we ons komend jaar concentreren op de bestrijding van de overlast van te vroeg buiten gehangen PMD zakken en zwerfvuil bij ondergrondse containers op veel plaatsen in onze gemeente.

Met betrekking tot het tarief wil de DGG een herstructurering op basis van de vervuiler betaald. Dit betekent dat alle vaste kosten in het vastrecht moeten zitten en alle variabele kosten in het variabel tarief. Om Inwoner beter van dienst te kunnen zijn moeten we dan ook Diftar volledig doorvoeren en afreken op de kilo’s afval die ingeleverd worden.

Gezonde gemeentelijke financiën is het uitgangspunt

Tenslotte, de financiële situatie van onze gemeente. Die is lijkt nu rooskleuriger te worden maar we zijn er nog niet. De begroting is in lijn met de afspraken die we hierover gemaakt hebben en daarvoor verdient het college en de ambtelijke organisatie een compliment. De laatste drie jaar zijn nu sluitend en een herstel van de reserve is in zicht. Maar voorzichtigheid blijft geboden omdat er nog een aantal zaken onzeker zijn en we de bezuinigingen in het sociaal domein die in de begroting zijn opgenomen nog moeten realiseren.

Langs deze weg willen we de ambtenaren en het college bedanken voor het opstellen van deze begroting. De gepresenteerde meerjarenraming schetst een goed beeld van de kansen en risico’s die we de komende jaren tegemoet gaan treden.