Nieuws

Begroting 2020-2023: DGG dient moties in over Wijkontwikkeling, Subsidieverordening en Ziekteverzuim

Hieronder is de tekst weergegeven die de DGG-fractie heeft uitgesproken tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2020 – 2023.

De DGG wil het college en de ambtenaren bedanken voor alle antwoorden die zijn gegeven hebben op de vragen en punten uit de eerste termijn.

Zoals we in onze eerste termijn aangegeven hebben zijn wij in grote lijnen akkoord met de voorliggende begroting. Dit jaar is een jaar van plannen maken en volgende jaar zal moeten blijken hoe alles zich ontwikkelt. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Onlangs heeft de minister aangekondigd dat hij wijziging wil aanbrengen in het beleid en de financiering rond de Jeugdzorg. En er wordt een mogelijke herijking van het gemeentefonds voorbereid. Onze situatie kan zich dus komend jaar snel wijzigingen en de onzekerheid neemt daarmee toe.

Motie maatregelen voor terugdringing ziekteverzuim.

De DGG dient vanavond gezamenlijk met het CDA drie moties in. Naast de zojuist door het CDA ingediende motie over het ziekteverzuim dienen wij moties in over het project herijking subsidiebeleid en over het opstellen van wijkontwikkelingsplannen. We zijn het met het CDA eens dat het college een goede analyse zou moeten maken van het ziekteverzuim en komen met een pakket aan structurele maatregelen om dit verzuim terug te dringen.

Motie stoppen herijking subsidiebeleid en subsidiezekerheid voor de kleine verenigingen.

In onze eerste termijn hebben wij aangegeven dat we, gezien de beperkte capaciteit in het ambtelijk apparaat, prioriteiten moeten stellen. Voor de DGG houdt dat in dat we ook moeten kijken naar bestaande activiteiten en projecten. In dit kader is de DGG van mening dat de ambtelijke en externe capaciteit die nu ingezet wordt voor het project herijking subsidiebeleid hard nodig is en dus beter ingezet kan worden voor de takforce sociaal domein. Slechts een klein deel van de organisaties die een subsidie ontvangen (de professionele organisaties) ontvangt het grootste deel van het subsidiebudget. En daarom vinden we dat de organisaties die slechts een geringe subsidie ontvangen niet opnieuw geconfronteerd moeten worden met nieuwe bedragen en regels, we hebben op dit moment andere prioriteiten.

Daarom verzoeken wij, samen met het CDA, het college om het project herijking subsidie verordening stop te zetten en de kleine subsidieontvangers te berichten dat de subsidievoorwaarden ongewijzigd blijven en hun subsidie de komende 4 jaar gelijk blijft aan het niveau 2019. En, om in het kader van de taskforce sociaal domein, de inzet van subsidie bij de professionele organisaties te betrekken bij de herijking sociaal domein.

Tevens zijn wij van mening dat de professionele organisaties jaarlijks aan de raad zouden moeten presenteren op welke wijze en in welke mate zij de afgesproken doelen hebben behaald en hoe zij de verleende subsidie hebben ingezet om deze doelen te bereiken. Wij vragen daarom aan het college om dit op te nemen in de nieuwe subsidieovereenkomsten met deze organisaties.

Motie voor het het opstarten van meer wijkontwikkelingsplannen in 2020.

Een ander belangrijk thema voor de DGG is wijkontwikkeling. Nu we in deze moeilijkere tijden een extra bijdrage vragen van onze inwoners is het van groot belang dat we onze belofte om voor elke wijk een wijkontwikkelingsplan te maken, gestand doen. In de huidige begroting is dit nog niet het geval.

Natuurlijk moet het maken van nieuwe wijkontwikkelingsplannen er niet toe leiden dat het bestaande proces wordt vertraagd. Het reeds opgestelde wijkontwikkelingsplan Braakhuizen-Zuid met de toegezegde activiteiten voor komend jaar moet uitgevoerd worden. Het moet voor de inwoners van Braakhuizen-Zuid helder zijn wat zij kunnen verwachten en daarom vragen we het college om een snel met een planning te komen voor de te nemen maatregelen in Braakhuizen-Zuid met daarin de maatregelen op korte, middellange en lange termijnen en deze planning duidelijk te communiceren met alle betrokken stakeholders.

Om ook voor alle andere wijken duidelijkheid te verschaffen, vragen we het college om in het eerste kwartaal van 2020 te komen met een definitieve indeling van onze gemeente in gebieden (wijken) waarvoor een wijkontwikkelingsplan zal worden opgesteld.

Tevens vragen we het college om te komen met een planning om in deze raadsperiode voor elke wijk, samen met de inwoners van de wijk, een wijkontwikkelingsplan op te stellen, waarbij er in 2020 minimaal in 3 wijken begonnen zal worden met het opstellen van het wijkontwikkelingsplan.

Een belangrijk onderdeel bij het opstellen van het wijkontwikkelingsplan is voor de DGG om ook, in overeenstemming met de beschikbare middelen en capaciteit, op basis van het wijkontwikkelingsplan een meerjarig uitvoeringsplan op te stellen zodat duidelijk wordt waar we in de komende jaren rekening mee moeten houden in ons beleid. Ook hier is duidelijke communicatie naar alle stakeholders van groot belang zodat zij weten wat ze op welke termijn kunnen verwachten. Om de horloges gelijk te zetten stellen we hier aanvullend voor om in het eerste kwartaal een thema-avond wijden aan de reikwijdte van de wijkontwikkelingsplannen.

Reactie van de DGG op de voorstellen van de andere partijen

Voorstellen DPM en D66 over de reserves en voorzieningen

Met deze meerjarenbegroting is het belangrijk om onze reserves goed in het oog te houden. Hierover zijn door DPM en D66 voorstellen aangekondigd. DPM vraagt om een herijking van de nota reserves en voorzieningen en dat lijkt de DGG een goed idee. We steunen daarom de motie om dat in 2020 in samenspraak met auditcommissie te doen.

D66 vraag in haar amendement om de aangekondigde verhoging van de algemene middelen van 650.000 euro in te boeken in de begroting in 2023. Alhoewel we onze vragen hebben bij het feit of het gewenste positieve effect op het begrotingssaldo in 2023 en de jaren daarna wel wordt bereikt als het genoemde bedrag meteen in de reserve gestort wordt, vinden we het idee om het bedrag in te boeken wel positief. Mogelijk kan het college ons duidelijkheid geven over de juistheid van dit amendement.

Amendement conciërges

Een aantal partijen, waaronder wijzelf, heeft een amendement ingediend het terugdraaien van de bezuiniging op de conciërges op de scholen in onze gemeente. We moeten hier wel dekking voor vinden. D66 en Samen dienen een amendement om de gehele bezuiniging terug te draaien. Dit vinden wij te ver gaan. Kijken we naar de historie van deze bijdrage van de gemeente dan is hij in eerste instantie bedoeld geweest om de scholen een aanvulling te geven op de tijdelijke Melkert banen. In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid erkent dat conciërges van groot belang zijn voor scholen (en daar zijn wij het volledig mee eens) en onlangs nog zijn er extra middelen van het rijk gekomen voor conciërges en klassenassistenten. Dus de vraag is of wij als gemeente nog een extra bijdrage moeten leveren. Om nu meteen te stoppen vinden we wat te rigoureus, daarom willen we volgend jaar nog voor 1 jaar een deel van het bedrag beschikbaar stellen mits er een dekking voor aan te wijzen is in de begroting. Aangezien tijdens de discussie bleek dat er geen dekking te vinden is om dit ene jaar de bijdrage aan de scholen nog voort te zetten is besloten om het voorstel om de bezuiniging ongedaan te maken  in te trekken

Motie Groen Links over bomenkap

Voorzitter verder zullen wij de moties van GroenLinks over een betere communicatie naar de inwoners over geplande kap van bomen en groot onderhoud van groen (bomen, struiken etc.) en de motie over een betere balans in de catering steunen. Betere communicatie over wat er in de directe leefomgeving van onze inwoners gebeurd is niet alleen over bomenkap en groenonderhoud van belang maar op alle aspecten van de uitvoering van gemeentelijk beleid.

Motie Groen Links over meer vega hapjes
Alhoewel we ons afvragen of moties van deze aard wel bij de begroting horen is het aanbrengen van een balans in de catering zodat er voor iedereen wat bij zit geen slecht idee. Bij de motie over de balans in de catering maken wij nadrukkelijk de kanttekening dat de uitvoering van deze motie niet mag leiden tot het opdringen van een bepaalde visie maar dat iedereen zijn eigen keuzes moet kunnen blijven maken.

Amendement D66 over het schappen van de extra bijdragen aan Hofdael.

 Het amendement van D66 om de bedragen voor Hofdael te schappen vinden we een verkeerd signaal afgeven. Los van het feit dat de toekomstige bedragen nog niet bekend zijn en afhankelijk zijn van de besluiten die we nog gaan nemen. Zou het gezien kunnen worden dat we niet bereid zouden zijn te investeren in Hofdael. We zijn juist bezig om de toekomst van Hofdael veilig te stellen en daarbij hebben we aangegeven dat dat wat de DGG betreft best wat mag kosten. Dus wij zullen dit amendement niet steunen.

Motie D66 over de verhoging van de afvalstoffen heffing

De motie van D66 om bij de uitwerking van de verhoging van de afvalstoffenheffing voor 2020 uit te gaan van een gelijk percentage voor zowel het vastrecht als het variabel deel zullen wij niet steunen. Vorig jaar hebben we een uitgebreide studie gedaan naar de verhouding tussen vastrecht en het variabel tarief voor de legingen in relatie tot de aan dit tarief toegerekende kosten. De onbalans tussen deze posten kun je niet in de huidige tariefstelling oplossen, die kunnen we alleen oplossen als we de hele Diftar propositie en toerekening van kosten herijken. Daar zijn we nu met de werkgroep afval mee bezig. Het voorstel van D66 zou kunnen leiden tot een aanmerkelijk tekort op de exploitatie afvalstoffen en dat kunnen we nu niet gebruiken.